Vedtægter - Ulstrup IF
 

§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

 
§ 2: FORMÅL
Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe udvikling
· udvikling af et godt socialt sammenhold, med plads til alle
· udvikling af idrætsfaglige kundskaber
· udvikling af trænere, instruktører og ledere
· udvikling af Ulstrup IF og afdelinger
· udvikling af relationerne til vore sponsorer
· medvirke til udvikling af Ulstrup 

 
§ 3: MEDLEMSKAB
Enhver som ønsker det, kan optages som medlem i en eller flere af foreningens afdelinger. Som medlem af foreningen kan optages følgende:
1. A – medlemmer: Idrætsudøvere og personer som deltager i foreningens aktiviteter som holdleder, træner, bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller på anden måde virker til gavn for foreningen.
2. B - medlemmer: Personer som ønsker at støtte foreningen økonomisk – uden stemmeret.
Personer som har et A-medlemskab er som udgangspunkt forpligtet til at betale kontingent og medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsparagraf (§ 2)
Afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab forelægges generalforsamlingen.
Forretningsudvalget kan udnævne æresmedlemmer. 

 
§ 4: ARBEJDSOMRÅDE
Foreningen kan tage de aktiviteter/nye afdelinger på programmet, som forretningsudvalget vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen (§ 2).

 
§ 5: KONTINGENT
Forretningsudvalget godkender kontingentet for den enkelte aktivitet efter indstilling fra de enkelte afdelinger. Kontingentet skal stå i et rimeligt forholdt til afdelingens udgifter.
Kontingentet skal være betalt efter de regler som forretningsudvalget fastlægger.
Foreningens kasser sørger for udsendelse og inddrivelse af kontingenter. 

 
§ 6: BUDGETTER
Hver afdeling udarbejder budget over forventede udgifter og forventning til antal medlemmer samt forventet kontingent indtægter. Afdelingen skal i samarbejde med forretningsudvalget sikre at budgettet bliver overholdt. 

 
§ 7: UDELUKKELSE OG EKSKLUSION
Efter indstilling fra en afdeling kan forretningsudvalget ekskludere eller midlertidig udelukke et medlem. Det kan ske hvis medlemmet handler til skade for foreningen, eller vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, såsom at overholde foreningens vedtægter.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 mdr. efter påkrav kan forretningsudvalget med mindst 8 dages varsel midlertidigt udelukke vedkommende. Udelukkelsen ophæves når vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Medlemmer der bliver taget i dopingmisbrug vil omgående blive ekskluderet af foreningen.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben,§ 8: GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Forretningsudvalget står for indkaldelse til ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel i relevante medier, som minimum klubbens hjemmeside samt Facebook-gruppen Ulstrup Idræts Liv.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til forretningsudvalget senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dette skal fremgå af indkaldelsen. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres overfor afdelingerne senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Et medlem har stemmeret på generalforsamlingen, når medlemmet er fyldt 15 år og ikke står i kontingentrestance for det afsluttede regnskabsår.
Forældre eller værger til medlemmer under 15 år har tale- og stemmeret, dog har hver fremmødt person kun 1 stemme uanset antallet af indmeldte børn og evt. eget medlemskab.
Villighed til valgbarhed er gyldig ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette imødekommes.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved stemmelighed forkastes forslaget og det må genfremsendes til næste generalforsamling.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 
§ 9: DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Forretningsudvalgets beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 1 medlem til forretningsudvalget. I 2013 vælges to medlemmer, én for en 2-årig periode og én for en 3-årig periode.
6. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget. 1-årig valg
7. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelserne.
8. Valg af 1 suppleant til hver af afdelingsbestyrelserne. 1-årig valg
9. Valg af 2 revisorer. 1-årig valg
10. Valg af 1 revisorsuppleant. 1-årig valg
11. Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning. 

 
§ 10: GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af forretningsudvalget. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal (jf. § 17 og § 18). 

 
§ 11: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i forretningsudvalget eller når 40 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor forretningsudvalget fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling er som minimum
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Behandling af indkomne forslag
3. Eventuelt 

 
§ 12: FORRETNINGSUDVALGET
Forretningsudvalgets medlemmer vælges på generalforsamlingen, hvorefter forretningsudvalget konstituerer sig.
Forretningsudvalget består af en formand, en næstformand og en økonomiansvarlig. Disse vælges for 3 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Forretningsudvalget er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Forretningsudvalget kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget er altid beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele forretningsudvalget være til stede.
Over forretningsudvalgets møder føres som minimum en beslutningsprotokol.
Forretningsudvalget kan på eget initiativ eller efter opfordring fra andre i eller udenfor foreningen oprette nye afdelinger for at fremme flere idræts-, fritids- og kulturaktiviteter, som er i overensstemmelse med formålsparagraffen i foreningens område. Der skal efterfølgende orienteres om dette.
Valgbare til forretningsudvalget er personer der er fyldt 18 år.
Medlemmerne af forretningsudvalget må max. sidde 3 valgperioder på samme post og kan ikke samtidig sidde i en afdelingsbestyrelse.
Medlemmer med samme bopæl kan ikke sidde i forretningsudvalget samtidigt.
Såfremt der ved den ordinære og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling ikke kan mønstres en fuldtallig forretningsudvalget, vil al aktivitet i Ulstrup IF blive suspenderet og først blive genoptaget, når forretningsudvalget er fuldtallig. 

 
§ 13: AFDELINGSBESTYRELSE
Til at varetage den daglige drift samt de nødvendige udviklingsopgaver vælges der er en afdelingsbestyrelse for de enkelte afdelinger.
Afdelingsbestyrelserne består af en formand, en næstformand og en økonomiansvarlig. Disse vælges for 3 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Suppleant vælges for 1 år ad gangen. Ved konstitueringen i 2013 beslutter afdelingsbestyrelserne hvem af de siddende medlemmer der er på valg om 1 år og hvem der er på valg om 2 år.
Afdelingsbestyrelserne kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Afdelingerne udarbejder selv et retvisende budget for afdelingen, budgettet godkendes af forretningsudvalget.
Indtægtsgivende arrangementer sættes i værk efter aftale med forretningsudvalget. Afdelinger som ønsker del i det økonomiske udbytte af arrangementerne, er forpligtet til at stille sig til rådighed for disse.
Det tilstræbes at medlemmerne af afdelingsbestyrelsen max. sidder 3 valgperioder på samme post og kan ikke samtidig sidde i forretningsudvalget.
Medlemmer med samme bopæl kan ikke sidde i samme afdelingsbestyrelse samtidigt.
Såfremt der ved den ordinære og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling ikke kan mønstres en fuldtallig afdelingsbestyrelse, vil al aktivitet i den pågældende afdeling blive suspenderet og først blive genoptaget, når afdelingsbestyrelse er fuldtallig. 

 
§ 14: ANSVAR
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg, pantsætning eller optagelse af lån af formand og økonomiansvarlig i forening.
Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen. 

 
§ 15: REGNSKABSÅR
Foreningens regnskab er kalenderåret.
Forretningsudvalget skal inden udgangen af februar måned afgive regnskabet for det foregående år til revisoren.
Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 

 
§ 16: REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges revisor for 1 år ad gangen.
Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 
§ 17: VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 


 
§ 18: 
OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Foreningens formue tilfalder i så fald almennyttige formål i Ulstrup området efter generalforsamlingens ønske.
Ved opløsning af foreningen skal Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) kontaktes. Det undersøges, om der er mulighed for en fusion med en af omegnens skytteforeninger.

 
§ 19: IKRAFTTRÆDELSE
Disse vedtægter vedtaget på Ulstrup IF’s generalforsamling har gyldighed fra dags dato.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Ulstrup IF 

 
Dato: 22.03.2018
Formand:                      Ole Krogh
Dirigent:                       Dines Boye
 
 
 

 

Ulstrup IF, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup